റസ്റ്റോറന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം || Gobi Manchurian
Sun, 26 Jul 2020
161 Views

INGREDIENTS, ——————— Cauliflower florets -3 cups Ginger garlic paste -2 tsp crushed pepper -1 tsp Salt Corn flour -2 tbsp maida -1/2 cup Corn flour -1/4 ...