ചില്ലി ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ || Restaurant Style Gobi Manchurian || Cauliflower Manchurian
Sun, 26 Jul 2020
40 Views

Cauliflower – 650g (diced) Maida – 6 tbsp Corn flour – 4 tbsp Pepper powder – 1 tbsp FOR THE GRAVY Onion- 1 large, chopped Ginger – 1 big piece, finely ...